Constanza är fil. dr. i statsvetenskap och disputerade vid Stockholms universitet med avhandlingen Citizenship by Citizens: First generation Nationals with Turkish ancestry on lived citizenship in Paris and Stockholm. Hon har framförallt forskat om medborgarskap, integration, ungdomar med invandrarbakgrund, identitetsfrågor och politisk deltagande. Hennes post dok forskningen handlade om dubbla medborgarskap, sociala rörelser och transnationalism. Constanza har tidigare varit verksam vid CEIFO, Stockholms Universitet som forskningsassistent för det internationella projektet TIES (The Integration of the European Second Generation).

Bidrar med sammanställningar av forskningsresultat, analys av data och utvärdering med fokus på det tematiska området Regelverk.

Tel: 08-405 86 47
Mail: constanza.vera-larrucea@regeringskansliet.se