EU 2023

Logga Europeiska unionens råd

Den 1 januari 2023 till 30 juni 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. På denna sida kommer Delmi samla publikationer, seminarier och poddar som handlar om ordförandeskapet kopplat till migrations- och asylfrågor.

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Detta ordförandeskap, det tredje i ordningen för Sveriges del, äger rum under första halvåret 2023 och har förberetts under lång tid dessförinnan. Redan under 2022 ingår Sverige i den trio av EU-länder (trojkan) som driver ministerrådets arbete med att stifta nya lagar. Efter Tjeckien som innehar ordförandeskapet hösten 2022 står Sverige näst på tur att under första halvåret 2023 leda rådets arbete. Det tillträdande ordförandelandet ärver således frågor från sin föregångare men samtidigt finns det möjligheter för Sverige att påverka dagordningen under det egna ordförandeskapet.

Migration, återvändande och återuppbyggnad
– konsekvenser av kriget i Ukraina

Vad är EU:s roll i frågor rörande migration och återvändande av ukrainska medborgare? Och hur kan Sverige och EU bistå i återuppbyggnaden av ett krigshärjat Ukraina?

Se EBA, ESO och Delmis seminarium från 25 november 2022. Mer om seminariet och panelen [länk]

Seminariet samarrangerades av:

 

Delmis EU-quiz

Testa dina kunskaper om ordförandeskapet, EU och migration. Lycka till!

Fråga 1 av 10: Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförandeland i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer att planera och leda arbetet i ministerrådet samt företräda rådet i förbindelserna med övriga EU-institutioner. Men det finns flera ordförandeposter, vem är Europeiska kommissionens ordförande?

Fråga 2 av 10: Den 1 januari 2023 tar Sverige över som ordförandeland i Europeiska unionens råd, fram till dess är håller Tjeckien i ordförandeklubban, prioriteringarna för det tjeckiska ordförandeskapet återspeglas i dess motto:

Fråga 3 av 10: När går Sveriges mandat som ordförandeland i Europeiska rådet ut?

Fråga 4 av 10: Vilket land kommer att ta över ordförandeskapet efter Sverige?

Fråga 5 av 10: Svenska politiker lyfter ofta EU:s miniminivåer inom asyllagstiftningen som en utgångspunkt för hur den svenska asylpolitiken bör se ut. Enligt EU-rätten är miniminivån för längden av uppehållstillstånd vid första beslutstillfälle för flyktingstatus 3 år. Vilken längd är det på de svenska uppehållstillstånden vid första beslutstillfälle för flyktingstatus?

Du kan läsa mer om svensk asylrätt ur ett europeiskt perspektiv i Delmis rapport 2022:6 Hur gemensamma är de gemensamma EU-reglerna? Svensk asylrätt i europeiskt perspektiv.

Fråga 6 av 10: EU har identifierat tre dimensioner av utvecklingspolitiken som samtliga börjar på bokstaven C. Vilka är dimensionerna?

Du kan läsa mer om EU:s utvecklingspolitik, både hur unionen fungerar som biståndsgivare och i egenskap av att koordinera europeisk utvecklingspolicy i Delmis Policy Brief 2021:12 Samstämmighet inom utvecklingspolitik. Risk eller chans för EU som utvecklingsaktör?

Fråga 7 av 10: När aktiverades massflyktsdirektivet?

Fråga 8 av 10: Migrations- och asylfrågor har länge varit ett hett ämne inom EU där man arbetar för att hitta gemensamma förhållningsregler och arbetssätt framåt, nu senast genom förhandlingarna om den Nya migrations- och asylpakten. Förhoppningen är att den snart kommer vara klar – när?

Fråga 9 av 10: Rätten till fri rörlighet för arbetskraft är ett av fundamenten för EU. Den principen gäller såväl EU-medborgarnas rätt att söka och ta anställning i alla medlemsstater som att därmed få full tillgång till mottagarlandets sociala trygghetssystem. Om man skattar de statsfinansiella effekterna av migrationen inom EU – vad tror du utfallet är?

Du kan läsa mer om hur migrationen inom EU påverkar mottagarländernas statsfinanser beroende på välfärdsystemens utformning i Delmis Policy Brief 2019:10 Fri rörlighet för arbetstagare i EU och dess effekter på statsfinanserna.

Fråga 10 av 10: Den 18 mars 2016 slöt EU och Turkiet ett avtal om att minska antalet flyktingar som tar sig från Turkiet och vidare in i EU. EU menar att avtalet dels öppnar upp säkra och lagliga vägar för flyktingar till EU, dels att det stoppar människosmugglingen till Europa. Samtidigt som avtal liknande dessa sluts så arbetar EU:s myndighet för gräns- och kustbevakning med att skydda och upprätthålla de yttre gränserna. Vad heter denna myndighet?

<h3>Bra jobbat!</h3> <p>Fortsätt följa uppdateringarna på vår EU-flik för EU-relaterade aktiviteter och publikationer på Delmi!</p>