Det svenska ordförandeskapet kommer att ha fyra prioriterade områden vilka presenterades i riksdagen den 14 december 2022:

Säkerhet – enighet

Under EU-ordförandeskapet kommer målet att stärka säkerheten för vår union och för invånarna. För att åstadkomma detta måste vi skapa samsyn i riktning mot en robust europeisk säkerhets- och försvarspolitik, i nära samarbete med våra partners.

EU:s snabba och beslutsamma reaktion på invasionen av Ukraina är ett bevis på hur starka vi är när vi agerar tillsammans. Sveriges ordförandeskap kommer att prioritera såväl fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina som stöd för Ukrainas väg mot EU. Det kommer att kräva ytterligare insatser på både nationell nivå och EU-nivå. Ytterligare åtgärder behövs för återuppbyggnad och reformer som syftar till EU-integration.

Konkurrenskraft

Den fråga som nödvändigtvis är mest angelägen att ägna politisk uppmärksamhet är kriget i Ukraina och dess konsekvenser på kort sikt. Men för att vi ska kunna hantera våra långsiktiga utmaningar är det fortsatt nödvändigt att samtidigt ägna uppmärksamhet åt insatser för att driva på den ekonomiska tillväxten. Europas styrka, resiliens och ställning i världen är beroende av vår ekonomi och är nära knuten till den inre marknaden och globala handelsmöjligheter.

Grön omställning och energiomställning

Sveriges ordförandeskap kommer att fortsätta arbetet för att komma till rätta med höga och volatila energipriser och samtidigt behandla långsiktiga reformer av energimarknaden. Den globala klimatutmaningen kräver globala åtgärder. Europa måste föregå med gott exempel genom att leva upp till högt ställda klimatmål som främjar tillväxt och konkurrenskraft.

Demokratiska värden och rättsstatsprincipen

Europeiska unionen grundas på demokratiska värden, vilket banar väg för sammanhållning, individuella friheter, icke-diskriminering, ökad ekonomisk produktion och globalt inflytande. Upprätthållandet av rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är därför ett väsentligt inslag i Sveriges – och för den delen varje – rådsordförandeskap.