Migrations- och asylområdet lyftes också inom ramen för den s.k. EU-trojkans arbete som löper mellan 1 januari 2022 och 30 juni 2023 och inkluderar de franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen. Målet är att stärka Schengenområdet som ett område med fri rörlighet utan inre gränser. För detta krävs ett effektivt skydd av de yttre gränserna, en förstärkt utvärderingsmekanism för Schengen och förbättrad styrning.

De tre länderna i ordförandeskapstrion avser också att fortsätta arbetet med migrations- och asylpakten i syfte att vidareutveckla en fullt fungerande övergripande asyl- och migrationspolitik. När det gäller den interna dimensionen är det nödvändigt med en överenskommelse som bygger på en balans mellan ansvar och solidaritet I detta ligger att fortsätta och fördjupa unionens samarbete med ursprungs- och transitländer för att bekämpa irreguljär migration och människohandel, säkerställa faktiska återvändanden och ett fullständigt genomförande av avtal och arrangemang om återtagande, med användning av nödvändiga påtryckningsmedel.