De frågor som är prioriterade under ordförandeskapet kan sammanfattas i fem punkter, utan inbördes ordning, som i sin tur kommer att vidareutvecklas.

  • Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen
  • Stoppa den organiserade brottsligheten
  • Snabba på klimatomställningen
  • Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb
  • Slå vakt om unionens grundläggande värderingar

Inriktningens fem rubriker har tagits fram efter diskussioner med olika partiföreträdare i riksdagen. De är allmänt hållna och ska utvecklas och konkretiseras till politiska prioriteringar och ett arbetsprogram som presenteras i december.