Bilderna visar arbetsmarknadsstatistik för inrikes och utrikes födda personer i OECD-länderna. Sysselsättningsgrad, arbetslöshet och andel befolkning i arbetskraften presenteras i kartan. Diagrammen nedanför kartan visar en jämförelse över tid för de valda länderna vad avser arbetslöshet respektive sysselsättningsgrad.

OECD definierar utrikes födda personer som alla personer i ett land som har detta land som sin huvudsakliga bostadsort och som är född i ett annat land. Sysselsättningsgrad, arbetslöshet och befolkning i arbetskraften definieras enligt ILO:s standard (International Labour Organization).

Gör så här: Välj mätningssätt, bakgrund, år, kön och de länder du vill jämföra ovanför kartan. För markören över ett valt land på kartan eller över linjerna i diagrammen för detaljerad information.

Källa: OECD: The Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOECD: Definitioner