Invandringsskälen anger senast registrerade grund för bosättning till Migrationsverket och redovisas här som "skyddsbehövande och deras anhöriga". Andra grupper av skyddsbehövande ingår i kategorin "övriga utrikes födda personer".

Diagrammet Arbetsmarknadsstatistik visar arbetsmarknadsstatus för utrikes födda personer i Sverige, fördelat på skyddsbehövande personer och deras anhöriga samt övriga utrikes födda personer. Statistiken visar förvärvsarbetande, företagare av de förvärvsarbetande, personer i arbetsmarknadsprogram, långtidsarbetslösa och öppet arbetslösa personer.

Diagrammet Transfereringar visar hur stor andel (%) av utrikes födda personers nettoinkomst som utgjorts av transfereringar fördelat efter invandringsskäl. Transfereringar inbegriper arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd, introduktionsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och sjukpenning.

Gör så här: Välj vilka variabler du vill visa för respektive diagram i rutorna nedan. Följ linjerna med markören för detaljerad information. 

Källa: SCB: Arbetsmarknad  SCB: Transfereringar
Arbetsföredlingen: Information om definitioner och förklaringar