Figurerna visar antalet asylansökningar, antalet som antingen blivit beviljade uppehållstillstånd av skyddsskäl eller som har fått avslag på sin ansökan samt antalet beviljade uppehållstillstånd av skyddsskäl per 1000 invånare i olika EU/EES-länder vid ett specifikt årtal under perioden 2008-2018. Kartan visar en sammanställning av siffrorna för ett land ett specifikt år. Stapeldiagrammet till vänster nedanför kartan visar antalet beviljade ansökningar respektive antalet avslag i de valda länderna över tid. Det högra diagrammet visar antalet beviljade uppehållstillstånd av skyddsskäl per 1000 invånare.

Enligt Eurostats definition är en asylsökande en person som har ansökt om internationellt skydd, men vars anspråk ännu inte har utvärderats. Beviljat uppehållstillstånd av skyddsskäl inbegriper både asylsökande som beviljats flyktingsstatus och alternativt skyddsbehov.

Gör så här: Välj år, kön och de länder du vill jämföra ovanför figurerna. För markören över ett valt land på kartan eller över linjerna i diagrammen för att få detaljerad information om landet det valda året.

Källa: Eurostat
Definition