Diagrammet visar hur många uppehållstillstånd som har beviljats i Sverige fördelat på olika invandringsskäl samt ändringar i migrationslagstiftningen.

Invandringsskäl anger senaste grund för bosättning utifrån Migrationsverkets registrering av personer som kommer från länder utanför EU/EES, grupperat enligt kategorierna arbete, familjeanknytning, flyktingskäl och studier. I kategorin flykting ingår bl.a. konventionsflyktingar, skyddsbehövande, samt personer som invandrat under synnerligen ömmande omständigheter. Personer som kommit till Sverige genom familjeanknytning inbegriper anhöriga till personer som invandrat med såväl arbetsmarknads- som flyktingskäl, samt även adoptivbarn och övriga anhöriga. Statistiken visar förstagångstillstånd och avser således inte de uppehållstillstånd som förlängs.

Gör så här: Markera ett årtal på valfri kurva över de olika typerna av beviljade tillstånd. Nedanför figuren anges då de förändringar i migrationslagstiftningen som var aktuella under det året.

Källa: Migrationsverket och DEMIG POLICY data (uppdatera länk)
Ytterligare definitioner

Not: DEMIG-data samlades in för 45 olika länder gällande ett stort antal år, i de flesta fall för perioden 1945-2013. Projektet samordnades av International Migration Institute. Delmi har noterat att man kan tolka en del av DEMIG:s uppgifter på olika sätt och att det ibland även saknas kompletterande information för att få en helhetsbild. Sammantaget är DEMIG:s översikt dock till stor nytta för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur svensk migrationslagstiftning utvecklats under årens lopp. För perioden 2013-2016 har Delmi kompletterat med aktuella uppgifter.