Genom att följa linjen för ett visst mottagningsår visas, för varje år efter det specifika mottagningsåret, hur många procent av de som beviljats uppehållstillstånd av skyddsskäl i ålderskategorin 20-64 som förvärvsarbetar. Linjerna i diagrammet nedan visar andelen som förvärvsarbetar år för år av de som beviljats uppehållstillstånd det specifika året. Om man t.ex. följer linjen för personer som beviljats uppehållstillstånd av skyddsskäl 1997, ser man att 72,2% av dessa förvärvsarbetar 2019.

Med förvärvsarbetande avses alla personer som är folkbokförda i Sverige 31 december undersökningsåret och som klassats som förvärvsarbetande (dvs anställda och företagare där vederbörande utför arbete mot lön) i november i samband med SBC:s avgränsning av förvärvsarbete. Även personer som är folkbokförda i Sverige och som arbetar i svenska företag utomlands eller på svenskregistrerade båtar ingår i populationen. 

Fr.o.m. 2019 används en ny datakälla och metod för att klassificera förvärvsarbetande. Bytet av källa och metod innebär tidsseriebrott och jämförelse av statistik avseende 2019 och tidigare år måste därför göras med stor försiktighet.

Stapeldiagrammet visar antalet kommunmottagna personer i ålderskategorin 20-64 som beviljats uppehållstillstånd av skyddsskäl efter mottagningsår. I populationen kommunmottagna flyktingar ingår folkbokförda personer, 20-64 år efter mottagningsår, som någon gång varit kommunmottagna. 

Källa: SCB: Andel förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar
SCB: Antal kommunmottagna flyktingar