Bilderna visar flyttningar till och från Sveriges kommuner fördelat på den sammanlagda nettoflyttningen (inflyttning och utflyttning) samt nettoinvandring (invandring och utvandring). Kartan visar detaljerad statistik för valda kommuner och år, och de två diagrammen visar flyttningsmönstrens utveckling över tid.

Nettoflyttning avser inrikes flyttningar samt invandringar till kommuner för inrikes och utrikes födda personer, medan nettoinvandring enbart avser flyttningar från ett annat land till en svensk kommun. För att en flyttning mellan kommuner ska registreras krävs att personen folkbokförs i en ny kommun. För att en utrikes född person ska registreras ska personen dessutom ha för avsikt att stanna i Sverige under minst ett år. För att personer utanför EU/EES-området ska kunna folkbokföras krävs ett beviljat uppehållstillstånd. För att bli registrerad som utvandrare ska man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Enbart personer som anmäler detta till folkbokföringen räknas som utvandrare. Med nettoinvandring avses skillnaden mellan antalet invandrade till och antalet utvandrade från en kommun, och med nettoflyttning menas skillnaden mellan antalet inflyttningar till och antalet utflyttningar från en kommun (inklusive in- och utvandringar).

Gör så här: Välj de kommuner, år och mätningssättet du vill jämföra i rutorna nedan. För markören över en prick på kartan eller linjediagrammen för att få detaljerad information om de valda kommunerna. 

Källa: SCB