Figurerna visar fördelningen av internationella migranter i världen. Kartan visar detaljerad statistik för valda länder under ett visst år, medan diagrammen visar utvecklingen över tid av antalet internationella migranter samt av hur stor andel (%) av den totala befolkningen som utgörs av internationella migranter.

Internationella migranter definieras som utrikes födda personer, eller som utländska medborgare, beroende på den definition enskilda länder använder sig av i sin befolkningsstatistik. Se ”Guide” för vidare definition av internationella migranter.

Gör så här: Välj år och de länder du vill jämföra ovanför figurerna. För markören över ett valt land på kartan för att få detaljerad information om landet det valda året.

Källa: FN (inkl. information om mätmetod)