Delmi för samman statistik och gör den tillgänglig på ett översiktligt, användarvänligt och interaktivt sätt. Användaren kan själv välja vilka variabler som ska undersökas och jämföras, exempelvis tidsperioder, länder, migrant-kategorier och så vidare. Uppdaterade och nya figurer och diagram läggs kontinuerligt upp på hemsidan.

Medan Delmi inte kommenterar statistiken eller tar ställning till de figurer och diagram som presenteras, ges tydliga hänvisningar till ursprungskällan och definitioner av begrepp. Statistiken tillhandahålls från en rad olika myndigheter och organisationer.

Internationell statistik

Den internationella statistiken hämtas från Världsbanken, OECD, FN, Europeiska Unionen/Eurostat och IOM (International Organization for Migration). Dessutom presenteras enkätdata från European Social Survey (ESS). Datan är inhämtad från olika länder, varför särskild försiktighet ska riktas mot dess jämförbarhet.

Definitionen av olika begrepp, såsom internationell migrant, varierar mellan länderna i all internationell statistik. Enligt FN utgår ca. 80 % av världens länder från data om den utrikes födda befolkningen, medan resterande länder använder andra definitioner, som exempelvis medborgarskap, i sin statistik. Även insamlingsmetoden för statistiken varierar mellan länderna. Medan 70 % av världens länder använder sig av folkräkningar, har 17 % registerdata, och 12 % nationellt representativa enkätdata.

Svensk statistik

Den svenska statistiken bygger huvudsakligen på aggregerade registerdata från Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistik om invandringsskäl kommer från Migrationsverket, och var ursprungligen inte avsedd att fungera som statistiskt underlag utan som administrativa data. Detta gör att kategoriseringar varierar mellan olika år efterhand som regelverket har förändrats. De olika avsändarna till statistiken gör också att begrepp varierar mellan olika figurer och diagram. Delmi har valt att behålla ursprungskällans begreppsapparat. De begrepp som används i svensk statistik återspeglar således svenska myndigheters återgivning av svensk lagstiftning.