Statistiken nedan omfattar redovisningar av kandidaterna efter bakgrundsvariablerna in- och utrikes födda, partitillhörighet, kön och ålder.

Källa: SCB