Kartan visar inflödet och utflödet av remitteringar i olika länder beräknat i USD samt remitteringsflödet som andel av landets BNP. Diagrammen visar trenderna för de sammanlagda remitteringsflöden globalt. Generellt kan man säga att remitteringar utgörs av de privata pengar som internationella migranter skickar på eget initiativ till familj, släktingar eller andra personer i sitt ursprungsland.

Rent formellt är remitteringar en post i ett lands betalningsbalans, som ingår i IMF:s Balance of Payment Statistics database. Världsbanken, som tillhandahåller informationen, definierar remitteringar som summan av personliga överföringar och kompensationen från arbete. I denna breda definition ingår således alla monetära och icke-monetära överföringar som görs mellan bosatta och icke-bosatta personer, oavsett om de tillhandahållits som ersättning för någon form av arbete eller på annat sätt, såsom företagande eller försäljning. Definitionen är också oberoende av om personerna har släktband eller andra relationer till varandra, och överföringen kan utgå såväl till ursprungslandet som till ett annat land, även om de flesta remitteringar sker till ursprungslandet. Eftersom remitteringar utgörs av privata överföringar av hushållsinkomster kan det finnas summor som inte registreras.

Gör så här: Välj typ av remitteringsflöde och år i rutorna ovanför kartan. För markören över ett land på kartan för att få detaljerad information om landet det valda året. Kartans färgskala anger storleken på remitteringsflödet i förhållande till övriga länder, där mörkare toner symboliserar ett större flöde och ljusare ett mindre flöde. Zooma på kartan i rutan till vänster. I diagrammen kan du följa linjerna med markören för att få detaljerad information.

Källa: Världsbanken
Definition av remitteringar: Världsbanken