Statistiken ska ge en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt utbetald introduktionsersättning för flyktingar (1992:1068). Denna ersättning jämställs i statistiksammanhang med ekonomiskt bistånd och har redovisats i statistiken mellan 1993/1994 och 2011.

Linjediagrammet visar totalt utbetalt ekonomiskt bistånd och eventuell introduktionsersättning i fasta priser under ett givet år. Statistiken är uppdelad efter personerna i hushållets bakgrund.

Dubbelaxeldiagrammet visar antal män och kvinnor som fick bistånd under ett givet år (vänster axel) samt hur stor andel av medelfolkmängden dessa utgjorde (höger axel). 

Gör så här: För markören över linjerna och staplarna för detaljerad information.

Källa: Socialstyrelsen