Syftet har varit att möjliggöra ett hållbart återvändande och återintegrering genom erfarenhetsutbyte med aktörer som är verksamma inom återvändandeområdet internationellt och genom studiebesök till medlemsländer.

"The main takeaway, or rather one of them, was the differences between the three countries that we got in touch with: England, Denmark and Sweden. Despite the fact that the challenges are mutual, the actual solutions differ a lot depending on both internal and external circumstances."

Feedack från Delmis deltagare angående studiebesöken som har gjorts inom projektet.

Den 8 juni och den 10 juni deltog Constanza Vera-Larrucea och Henrik Malm Lindberg i slutkonferensen av projektet The Reintegration of Returnees in their Countries of Origin: Maximising Sustainability. Under det första webbinariet delade deltagarna med sig av sina viktigaste lärdomar och reflektioner från studiebesöken till olika myndigheter och organisationer som arbetar med återvändande och återintegrering. Under det andra webbinariet diskuterade deltagarna definitionen av ”hållbar återintegrering” samt utmaningarna som finns i att granska och evaluera återintegreringsprogram.

Delmi kommer att fortsätta arbetet med att öka förmågan till ett hållbart återvändande och återintegrering av tredjelandsmedborgare genom det AMIF-finansierade projektet, Återvändande och återintegration, som fokuserar på återvändarnas personliga erfarenheter. Slutrapporten förväntas lanseras under våren 2021.

Foto av Reetdashfan från Pixabay.