Referensgruppen ska träffas tre gånger under 2020. Det inkluderar personer som representerar de myndigheter och organisationer nationellt och internationellt som arbetar direkt eller indirekt med målgruppen tredjelandsmedborgare i relation till återvändandeprocessen. Målet är att skapa bryggor och etablera nätverk mellan de aktörer som är verksamma inom det nationella och internationella återvändandearbetet. 

Den första träffen hölls den 14 februari där deltagarna fick möjlighet att komma med förslag på fokusområden som de anser att projektet ska ha i åtanke för att bättre svara mot projektets syfte och mål. Det är ett värdefullt forum för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan projektgruppen och referensgruppen men även mellan referensgruppsdeltagarna som alla har en del i återvändandekedjan. Många intressanta punkter togs upp och gemensamt för referensgruppdeltagarna var vikten av korrekt informationsspridning om återvändandeprocessen och att få en större insikt om vad återvändarna anser fungerar och vad som kan förbättras.

Nästa referensgruppsmöte hölls i juni 2020 när de första intervjuerna med tredjelandsmedborgare hade genomförts för att ytterligare precisera projektets riktning och bidrag.

Foto från Pixabay.