Dr. Nassim Majidi, grundare av Samuel Hall, deltog via Skype för att prata om hur man utför forskning i konfliktområden runt omkring i världen. Två av dessa områden som särskilt berördes var Afghanistan och Irak som är de länder där Samuel Hall nu gör fältarbete för Delmis räkning.

Dr. Nassim Majidi höll i en presentation med fokus på var Samuel Hall bedriver forskning och hur de arbetar genom att ge exempel på intervjuerna som de gör för Delmi. Hon delade även med sig av vad de har lärt sig om återvändande och återintegrationsarbetet under åren som de har mött återvändare. Även om Delmis projekt inte är i ett stadie där det finns resultat att visa så kunde hon ge sina tre initiala tankar från vårens datainsamling i Afghanistan:

  • Det finns sociala problem, som svårigheter att hitta boende och arbete, vilket har en negativ inverkan på återintegreringsprocessen, återvändarnas psykiska hälsa och deras möjlighet att börja om på nytt.
  • I konfliktområden saknas det många gånger resurser för att tillgodose grundläggande behov. I Afghanistan befinner sig halva befolkningen i konfliktområden som präglas av fattigdom och stor livsmedelsosäkerhet och det beräknas att ca 80 % av befolkningen ligger under fattigdomsstrecket.
  • Det finns det en klyfta mellan vilket stöd återvändarna förväntar att de kommer att få när de återvänder frivilligt och hur deras verklighet faktiskt ser ut. Detta hänger ihop med att återvändarna kan saknar information, blir felinformerade eller att det sker förändringar av regler och stödsystem som förvirrar - och i sin tur försvårar möjligheten att ta del av de stödstrukturer som finns.

Huvudbudskapen var att ”research is possible in impossible contexts”. Nassim betonade vikten av att bedriva forskning, och helst samverkansprojekt, som tillför mervärde för hemländerna och fyller en kunskapslucka på återvändandeområdet. Inom projektet fortsätter Samuel Hall att göra intervjuer i Irak och Afghanistan. Det tredje och sista referensgruppsmötet kommer att hållas i slutet av 2020 när alla 100 intervjuer är färdiga.

Foto från Samuel Hall.