Syftet har varit att utvärdera olika återintegreringsåtgärder och dess koppling till frivilligt återvändande men det är också viktigt att skapa ett hållbart samband mellan frivilligt återvändande, återintegration och utveckling. Ett flertal återintegreringsprogram har studerats i åtta olika medlemsstater i EU och tre länder i Afrika. Delmi har varit aktiva i processen genom workshops och studiebesök till olika myndigheter och organisationer i Danmark/Sverige, England och Tunisien. Projektet har resulterat i rapporten The sustainable reintegration of returning migrants: A better homecoming.

Den 15 oktober deltog medarbetarna i Delmis återvändandeprojekt i en online-konferens där rapporten lanserades. Henrik Malm Lindberg var paneldeltagare i den första panelen som bland annat pratade om hur återintegreringsstöd för de flesta migranter bara är en av många faktorer som påverkar beslutet att återvända och att vissa migranter som är berättigade till stöd återvänder utan det. Henrik Malm Lindberg uttryckte att både programmens resultat och individaspekten är relevanta att utvärdera eftersom resultaten speglar omständigheterna i en specifik kontext och då avvisade asylsökande sällan är en homogen grupp.

Nassim Majidi, grundare av konsultföretaget Samuel Hall, deltog i den andra panelen där hon nämnde Delmis forskning som ett exempel på vad som händer på återintegrationssidan. Hon underströk även vikten av att använda lokala aktörer och expertis som är baserad i ursprungsländerna. Samuel Hall har under 2020, tillsammans med inhemsk personal, intervjuat återvändare från Sverige i Afghanistan och Irak för Delmis räkning.

Intervjuerna i Delmis återvändandestudie syftar till att öka kunskapen om de drivkrafter som leder till beslutet att migrera, hur asylprocessen i Sverige ser ut och vad som påverkar deras förmåga att återintegrera eller vilja att återvända till Europa. Det gör det även möjligt att identifiera nya hållbara återintegreringsåtgärder för framtida återintegreringsprogram.

Foto av Erika Wittlieb från Pixabay.