Henrik Malm Lindberg resonerar kring olika förklaringar till varför människor väljer att flytta vidare, eller återvända till hemlandet. Han lyfter situationen i hemlandet som avgörande för benägenheten att återvandra. Även om man har ett faktiskt skyddsbehov när man söker asyl och får uppehållstillstånd kan situationen förändras, om exempelvis säkerhetsläget förbättras, efter att man har blivit bofast i Sverige.

Alla som utvandrar flyttar dock inte tillbaka till ursprungslandet utan även ibland till andra länder, t.ex. i Europa. Henrik Malm Lindberg tar upp släktnätverk som en faktor för vidaremigration. Det kan förbättra möjligheterna till arbete samtidigt som man kommer närmare sin familj. Han pekar också på att negativa attityder gentemot nyanlända kan påverka en del i beslutet att lämna Sverige:

”Samhällelig integration gör att man blir mer förankrad i Sverige, i termer utav att man får vänner och anknytning, känner sig hemma och accepterad i det nya hemlandet. Många känner inte riktigt det utan tycker att det finns negativa attityder gentemot nyanlända.”


Lyssna på avsnittet på Sverige Radios hemsida. Detta ämne knyter även an till Delmis kommande återvändandestudie som belyser den irakiska kontexten men också situationen i Sverige för nyanlända och deras upplevelser av det svenska samhället och kontakt med svenskar.

Foto från Delmi.