Projektet har skett i dialog och samarbete med olika aktörer, bland annat i referensgruppen som innehåller representanter från bland annat myndigheter och civilsamhälle. Referensgruppsledamöterna har erfarenhet av att arbeta direkt eller indirekt med målgruppen tredjelandsmedborgare i relation till återvändandeprocessen. De har bidragit med förslag på frågor och fokusområden vilket har stärkt rapportens bidrag. Under detta möte diskuterades den preliminära rapporten och dess slutsatser.

Samtalet modererades av Mattias Wahlstedt, Delmis kanslichef, och därefter gav rapportförfattarna en presentation om projektet och tankar kring skrivandet. Det har gjorts mycket forskning om integreringen av de som har fått uppehållstillstånd, men inte lika mycket om återintegreringen av de som har fått beslut om att återvända. Uppfyller detta område de uppsatta målen hållbarhet, effektivitet och humanitet?

Delmi har därför undersökt hela migrationscykeln utifrån migranternas egna perspektiv; push faktorer som leder till beslutet att lämna sitt hemland, hur resan till Sverige har sett ut, erfarenheter från asylprocessen under flyktingkrisen och hur dessa upplevelser i sin tur har påverkat den ekonomiska, sociala och psykosociala återintegrationen efter återvändandet. Referensgruppsledamöterna ställde frågor runt metod – såsom urval och insamling av data – etiska överväganden, hur resultaten ska tolkas och inte minst diskuterades behovet av tydligare information och koordination mellan aktörerna inom återvändandeprocessen.

Foto av Start up Stock Photos från Pixabay.