Delmi anser att skälen till de lämnade förslagen har en alltför förenklad motivering och dessutom brister konsekvensanalysen när det gäller risken för diskriminering av de som har en nedsatt förmåga att lära sig språk och samhällskunskap. Införandet av ett medborgarskapsprov innebär ett paradigmskifte i den svenska integrationsmodellen, vilket riskerar medföra negativa konsekvenser för invandrare från länder med större kulturell och språklig distans till Sverige och det svenska språket.

Några av Delmis synpunkter på förslaget att införa medborgarskapsprov:

  • Det framgår inte på vilket sätt som det föreslagna systemet för språk och samhällskunskapskrav med ett medborgarskapsprov främjar ett mer inkluderande samhälle.
  • Det saknas en argumentation till varför kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap skulle kunna ha en positiv effekt på integrationen i en svensk kontext.
  • Språkkrav riskerar att gynna högutbildade invandrare och invandrare av nordiskt ursprung eller från tysktalande länder, och missgynna invandrare som har sitt ursprung i länder med större distans till Sverige, både språkmässigt och kulturellt.
  • Prover som genomförs digitalt kan missgynna de personer som är mindre benägna att prestera digitalt.

I högerfliken har vi samlat Delmis remissvar på betänkanden som berör migration och integration.

Foto av Wokandapix från Pixabay.