Beslut om nya studier fattas på grundval av en ansökan på svenska eller engelska (max 3000 ord) som ska innehålla en kortfattad projektbeskrivning. På sidan ”Skriv för Delmi” finns mer information om sådant som är bra att känna till när du skriver din ansökan inklusive dokumentet Riktlinjer för projektansökan. Projektmedel kan sökas av disputerade forskare som är knutna till ett lärosäte eller motsvarande och gäller forskning på migrations- och integrationsfältet. Projekten beräknas ta ungefär 6–12 månader. Det inkluderar ett internt vetenskapligt seminarium med Delmi och ett externt seminarium där en tryckt rapport presenteras och publiceras i Delmis skriftserie.

Checklista – det här ska finnas med i projektansökan

  • Projektbeskrivning: Ansvarig/a författare och kontaktuppgifter, studiens frågeställning och varför den är viktig att besvara samt beskrivning av kunskapsläget och relevanta teorier och hypoteser inom den vetenskapliga disciplinen.
  • Bidrag till Delegationens uppdrag: På vilket sätt är rapporten relevant för forskare, beslutsfattare och allmänhet?
  • Metod: Beskriv om en kvantitativ eller kvalitativ metod kommer att användas och materialval.
  • Slutsatser: Skriv vilka slutsatser som studien kan väntas resultera i och eventuella policyrekommendationer.
  • Kostnadsberäkning: Kostnaden för projektet beräknas efter den arbetsbelastning som rapportförfattandet kan förväntas medföra, frågeställningens vikt för Delmis uppdrag, samt om nya rådata ska analyseras eller om författaren redan publicerat på liknande frågeställningar.
  • Tidsplan: Ange datum för när ett första, i stort sett fullständigt, manus kan levereras inför det interna seminariet, när manuset jämte eventuella tabeller och figurer kan levereras helt färdigt till kansliet och när det externa seminariet kan hållas.
  • CV: Bifoga vetenskapliga meriter samt publikationslista.

Vi tar löpande emot och bedömer allmänna ansökningar under hela året. Delmi utlyser just nu även projektmedel för olika ämnesområden med sista ansökningsdag den 15 september. Har du frågor, en idé till en studie eller vill skicka in en ansökan kan du kontakta oss på ju.delmi@regeringskansliet.se.

Foto från Delmi.