Delmis ledamöter utses av regeringen och en av ledamöterna, Joakim Palme, är ordförande. I juni utsågs två nya ledamöter för Delmi, Anna Lindblad och Göran Holmqvist, för perioden 2021–2024. Anna är jurist och statsvetare och arbetar på Migrationsverkets myndighetsstab som särskild rådgivare. Göran är avdelningschef på Sida där han förestår den avdelning som ansvarar för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd. Kommitténs ledamöter har som uppgift att tillsammans:

  • besluta om en arbetsordning,
  • prioritera mellan olika studieområden,
  • baserat på en projektansökan fatta beslut om vilka projekt som ska
    finansieras,
  • besluta om publicering av studier i Delmis löpande skriftserie,
  • besluta om nedläggning av projekt samt
  • avgöra ärenden som har principiell karaktär eller är av större betydelse.

Mer information om vad en kommittéledamot har som uppgift finns att läsa i Delmis arbetsordning.

Foto av Gabrielle Henderson från Unsplash.