Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från delmi.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss på: ju.delmi@regeringskansliet.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vänligen meddela oss på ju.delmi@regeringskansliet.se så att vi får vetskap om att problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till dem om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. Gör din anmälan här

Brister på www.delmi.se

Delmis webbsida uppfyller inte alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet). Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Migration i siffror

De interaktiva figurer och diagram som presenteras på Migration i siffror är inbäddade på sidan som så kallade IFrames. I och med att innehållet infogas från annan källa har Delmi inte möjlighet att konfigurera visualiseringar så att de fullt ut lever upp till kraven på tillgänglighet.

Åtgärd: Delmi jobbar kontinuerligt med att komplettera figurerna med textalternativ i form av nedladdningsbar data. Data beräknas finnas tillgängligt för samtliga figurer senast juni 2021.

Tidsberoende media

Inspelade seminarier som publicerats innan mars 2020 saknar undertexter. Inspelade seminarier på engelska saknar även svenska översättningar. Vidare använder Delmi videodelningsplattformen Vimeo för att ladda upp inspelade seminarier. Det finns idag ingen möjlighet att välja svenska som språk för gränssnittet i Vimeo vilket innebär att inställningar, alternativ m.m. visas på engelska.

Åtgärd: Delmi jobbar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa tidsberoende media som publicerats på webbplatsen från den 23 september 2018. Se nedan angående undantag för oskäligt betungande anpassning. Vad gäller seminarier där det idag saknas undertexter hänvisar Delmi till den relaterade publikationen som ett fullvärdigt textalternativ.

Rapporter

Det saknas i stor utsträckning alternativ texter till figurer, diagram och andra visuella element i Delmis rapporter, samt anpassning av pdf-dokument.

Åtgärd: Delmi jobbar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa samtliga rapporter som publicerats från den 23 september 2018.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Delegationen för migrationsstudier åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Med hänsyn till Delmis storlek och det som är vårt främsta bidrag till allmänheten ligger vårt primära fokus på att tillgängliggöra rapporter och seminarier/webbinarier.

Delmi har en stor mängd dokument som behöver åtgärdas för att tillgängliggöras för alla. Det krävs ett omfattande arbete att åtgärda alla dokument, vilket inte har varit möjligt att göra före den 23 september 2020.

Delmi prioriterar att ange alternativ texter till figurer och diagram i rapporter och anpassa pdf-dokument samt anpassa rörlig bild genom textning. Det arbetet sker i den takt det är möjligt utan att detta blir oskäligt betungande för en organisation av Delmis storlek.

Hur vi testat webbplatsen

Delmi.se har utvecklats av webbyrån Metamatrix utifrån uppdraget att ta fram en webbplats som uppfyller rådande krav på digital tillgänglighet (WCAG 2.1). Den senaste granskningen gjordes den 9 mars 2021 och utfördes av Delmis kansli. Ytterligare granskning av webbplatsen kommer ske löpande.