Om projektet

Återvändande och återintegration (finansierat av EU Asyl-, Migrations-, och Integrationsfonden).


Detta projekt undersöker återvändarnas egna erfarenheter av såväl självmant och ofrivilligt återvändande som den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet och de stödstrukturer som där erbjuds. Data samlas in i Afghanistan och Irak,  genom semistrukturerade intervjuer med två grupper: 1) personer som återvänt självmant med återetablerings- eller/och återintegreringsstöd som de erhållit via Migrationsverket; och 2) personer som återvänder ofrivilligt med eller utan återintegreringsstöd via Migrationsverket. Intervjuerna genomförs av konsultföretaget Samuel Hall som är verksam på plats i båda länder.


Målet med projektet är att genom ökad kunskap förbättra förutsättningarna för ett mer rättssäkert, effektivt och humant återvändande samt återintegration. Studien ska identifiera vilka utmaningar som finns i relation till befintliga stödstrukturer. Den nya kunskapen ska tydliggöra styrkor och svagheter i samverkan mellan de aktörer som arbetar med återvändande och återintegrering. Tonvikt läggs vid att undersöka återvändarnas tillgång till information och de kunskaper de erhållit under tiden i Sverige i relation till de olika stöd som ges.


Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som ska stödja EU:s medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken. Delmi har blivit beviljat medel för att förbättra migrationsprocessen inom området Återvändande för målgruppen tredjelandsmedborgare. Slutrapporten beräknas publiceras första halvåret 2021.


Forskare och författare i projektet är: Henrik Malm Lindberg, Constanza Vera Larrucea och André Asplund.


Referensgrupp

Cetrez, Önver - Uppsala Universitet

Chu, Bettina - Dansk Flyktinghjälp

Hakkarainen, Mikko -  EU-kommissionen, Irregular Migration and Return DG Home

Joseph, George – Caritas

Karlsson, Per - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

Koser, Khalid - The Global Community Engagement and Resilience Fund

Persson, Samuel - Utrikesdepartementet

Petersson, Åsa - Polisen

Qvarnström, Eva - Kriminalvården 

Rickberg, Hugo - Migrationsverket

Strandberg, Jenny - Justitiedepartementet

Torvik, Kjell-Terje - Migrationsverket

van Treeck, Tobias - The International Organization for Migration (IOM) 

Zeolla, Josefin - Röda Korset (tillfällig ersättare för Mikaela Hagan)Web av Sphinxly och Easyweb