Projektet i media

(Asylrättscentrum, 2020-06-12)
Återvändande - processen för dem som inte får stanna
Utan att podcastavsnittet nämner Delmi, diskuterar Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad och juristen Sofia Rönnow Pessah hur återvändandet fungerar idag, ett tema som Delmi fokuserade på i De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik, Rapport och Policy Brief 2020:1. ” Det är ett samtal om avtal mellan länder, ordnat mottagande, verkställighetshinder och preskriptionstid. Dessutom lyfts de förändringarna i LMA som hamnade i medieskuggan våren 2016.”


(Aftonbladet, 2020-05-29)
M: MP ska inte få styra över invandringen
"Samtidigt har expertmyndigheter, Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier kunnat peka på hur gymnasielagen och amnestier underminerar den reglerade invandringen och sätter käppar i hjulen för myndigheterna att verkställa utvisningsbeslut."


(SvD Debatt, 2020-05-12)
C: Tillfälliga asyllagar måste få ett slut
Utan att debattartikeln nämner Delmi, hänvisar Centerpartiets migrationspolitiska talesperson till aktuella studier om återvändande, ett tema som Delmi fokuserade på i De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik, Rapport och Policy Brief 2020:1.
"Vi kan konstatera att det är för få personer som fått avslag som återvänder. Under våren har det släppts flera studier som konstaterar att återvändandeprocessen behöver bli mer effektiv."


(Blekinge Läns Tidning, 2020-05-10)
En human asylpolitik kräver konsekvens
"Lika viktigt som det är med ett ordnat mottagande, är det också med ett ordnat återvändande. Frivilligt återvändande gynnar alla inblandade, och Delmi-rapporten lyfter särskilt vikten av informationsinsatser. Det kan till exempel handla om att redan inledningsvis i asylprocessen fokusera på vad återvändande innebär för de många som har små chanser att få uppehållstillstånd."


Ledaren har även publicerats av:
Länstidningen Södertälje (2020-05-11)


(Smålandsposten, 2020-05-06)
Sökljus mot skuggsidan
Det är nämligen en betydande andel av de som av svenska myndigheter bedöms sakna skyddsskäl som ändå stannar i landet. Tidigare i år kartlade Delegationen för migrationsstudier det svenska återvändandesystemet och fann det minst sagt bristfälligt.”


(Sveriges Radio P1 Morgon, 2020-05-05)
Debatt: Politisk majoritet för förlängt sökstopp för asylsökanden
Migrationspolitiska kommittén föreslår att asylsökanden måste vänta tio år innan de kan ansöker på nytt om asyl. Idag är preskriptionstiden för asylansökningar fyra år. Maria Malmér Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson och Annika Hirvonen Falk (MP), också migrationspolitisk talesperson, diskuterar bland annat återvändande med utgångspunkt i Delmi rapport 2020:1 som visar att av 20 000 som fick avslag på asylansökan 2018, återvände bara 8000 frivilligt.


(Expressen, 2020-04-30)
Hur tänker sig MP att invandringen ska betalas?
"Trots att Migrationsverket, polismyndigheten och statliga Delmi pekar på hur gymnasielagen försvårar återvändandearbetet och underminerar hela den reglerade invandringen, vill MP nu ge 9 000 ungdomar utan skyddsskäl en amnesti eftersom ”Miljöpartiet står fast vid sina åsikter.”


(Aftonbladet, 2020-04-29)
Därför säger vi nej till gymnasieamnestin
"Delegationen för migrationsstudier, Delmi, har i en omfattande rapport nyligen pekat på hur gymnasielagen, spårbyte och amnestier underminerar den reglerade invandringen och försvårar myndigheternas återvändandearbete, vilket också bekräftas av myndighetsföreträdare."


(Skaraborgs Allehanda, 2020-03-20)
Lämna den otydliga asylprocessen
”Desto svårare, men också viktigare, att göra något åt är de signaler som genom hela asylprocessen säger att ett nej aldrig är absolut. Detta uppmärksammas av både Riksrevisionen och tidigare av Delegationen för migrationsstudier (5/2). Det går nästan alltid att överklaga ett beslut, byta spår och söka arbetstillstånd eller få en ny möjlighet att stanna för att studera genom gymnasieamnestin.”


(Aftonbladet, 2020-03-04)
Sverige behöver en stram migration nu
"Efter statliga Delmis rapport borde det inte råda någon tvekan om vikten att ett nej faktiskt betyder ett nej. Men så ser det inte ut i dag. Spårbyte, gymnasielag och amnestier underminerar den reglerade invandringen och försvårar myndigheternas arbete. Vi borde i stället diskutera hur vi säkrar fler förvarsplatser och återvändandeavtal, och hur vi använder alla politiska verktyg, inklusive biståndet, för att länder ska ta tillbaka sina utvisade medborgare."


(Svenska Dagbladet, 2020-02-26)
M: Lösningen finns i den borgerliga oppositionen, C
"Faktum är att kritikerna har rätt. Att helt slopa möjligheten till spårbyte skulle innebära mindre risk för att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Statliga Delegationen för migrationsstudier, Delmi, har vidare nyligen lyft fram just möjligheten till spårbyte samt gymnasielagen som exempel på hur den reglerade invandringen undermineras eftersom ett nej inte behöver vara ett nej."


(Aftonbladet, 2020-02-17)
Aktivismen får inte avgöra i migrationen
"När jag träffar Migrationsverket och gränspolisen förklarar de hur deras arbete med att verkställa utvisningar försvåras av att ett nej i praktiken inte är ett nej. Det har också Delegationen för migrationsstudier (Delmi) bekräftat i en ny rapport."


(DN Debatt, 2020-02-13)
Återvändandet bör vara både effektivt och humant
“Delmi-rapporten ger ingen rekommendation om hur generös eller restriktiv den förda flyktingpolitiken bör vara. Vi kan konstatera att politiken har gått i en restriktiv riktning sedan 2015. Ehrnborg och Vestin argumenterar för mer generositet i asylpolitiken och vi har ingen ambition att polemisera i den frågan. Även med en mer generös flyktingpolitik kommer dock ett stort antal asylsökande få avslag och vi menar att återvändandet också då bör organiseras på ett både effektivt och humant sätt.”


(SVT Forum, 2020-02-11)
Hur fungerar återvändandepolitiken i Sverige?
"300 000 personer har under de senaste två decennierna fått avslag på sin asylansökan och beslut om att återvända: färre än hälften – 44 procent – återvänder självmant, enligt en ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi).


Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan de olika aktörerna? Vilka hinder finns för en lyckad implementering och varför är skillnaden mellan mål och utfall så pass stor på återvändandeområdet?


Rapportförfattare är Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia och utredningssekreterare på Delmi.


Medverkande: Henrik Malm Lindberg, rapportförfattare och utredningssekreterare Delmi, Lars Westbratt, statssekreterare Justitiedepartementet, Per Löwenberg, gruppchef Nationella Gränspolissektionen, Madelaine Seidlitz, senior legal advisor Amnesty, och Sverker Spaak, enhetschef Migrationsverket. Moderator: Ann-Louise Rönestål Ek."


(Tidningen Syre, 2020-02-10)
Svårt att förena humanitet med effektivitet
”Tydlighet efterfrågas. Det ska vara ordning och reda. Det är också detta som Henrik Malm Lindberg, författare till rapporten De som inte får stanna som ges ut av Delegationen för migrationsstudier (Delmi), tagit fasta på. Enligt honom finns det ett antal lagar som ”ger otydliga signaler” till personer som fått nej på sin asylansökan, till exempel gymnasielagen och möjligheten till ett så kallat spårbyte – alltså att den som är på väg att få avslag på sin asylansökan kan byta spår och ansöka om arbetstillstånd istället om hen har ett jobb.”


(DN Debatt, 2020-02-07)
Ogenomförbara utvisningsbeslut kan inte effektiviseras
”För ett par dagar sedan presenterades en rapport från Delmi, delegationen för migrationsstudier, om varför så många med utvisningsbeslut blir kvar i Sverige. Slutsatserna, som även lagts fram som debattartikel i Dagens Nyheter av Joakim Palme och rapportförfattaren Henrik Malm Lindberg, går ut på att effektiviteten behöver prioriteras mer i återvändandearbetet vilket kan betyda att de övriga målen - humanitet och rättssäkerhet - behöver prioriteras ner.”


(DN Debatt, 2020-02-06)
Nu går vi fram med lagstiftning om arbetskraftsinvandring
”Enligt en färsk rapport från statliga Delegationen för migrationsstudier (Delmi) får en av tio med utvisningsbeslut ändå uppehållstillstånd, bland annat genom att ”byta spår”. Det innebär att en person som fått ett avslag på sin asylansökan i stället kan ansöka om arbetstillstånd. Det skickar den dåliga signalen att ett nej inte är ett nej. Vi tar därför bort dagens möjlighet till spårbyte. Regeringen däremot, vill underlätta spårbyte”, skriver Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD) i DN-debatt.


(Folkbladet Premium, 2020-02-06)
Orden har tappat genomförandekraft
"Forskarna från Delmi nämner särskilt ett uttalande från dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. 2016 bedömde Ygeman att 80 000 människor med avslagsbeslut skulle av/utvisas under de närmaste åren. Delmiforskarna konstaterar att "att frågan inte kommit att betraktas som en del av kärnverksamheten inom Migrationsverket och Polisen." Det synes dem att "befintliga policyinstrument - regleringar, information och ekonomiska styrmedel - är otillräckliga för att hantera frågan."


(Tidningen Syre, 2020-02-06)
De som borde få stanna
”I dagarna presenterades rapporten De som inte får stanna och redan har det börjat dyka upp förslag lite här och där ifrån den. Rapporten är utgiven av Delmi (Delegationen för migrationsstudier) och är en forskningsstudie som tar sin utgångspunkt i hur man ur ett systemperspektiv kan få fler av dem som fått avslag på sin asylansökan att återvända.”


(Smålandsposten, 2020-02-05)
Jobbig migrationsläsning
”Det är viktigt att återvändandet fungerar. De som söker asyl förtjänar en rättssäker och effektiv process. Uppehållstillstånd och i förlängningen medborgarskap skall inte ges på godtyckliga grunder, det är ett svek, och i vissa fall ett hot, mot den gemenskap som medborgarskapet innebär. Rapporten från Delmi är jobbig men utvecklande läsning. Precis som bra skönlitteratur skall vara.”


(Strömsunds kommun, 2020-02-05)
Strömsunds arbete med ensamkommande barn lyfts i rapport från Delmi
”– Ett grundläggande problem som vi identifierade var att återvändandefrågorna inte alltid prioriterades och introducerades på ett sent stadium i asylprocessen. Mycket fokus och engagemang läggs på de som förväntas få uppehållstillstånd och senare ska integreras på arbetsmarknaden och samhället i stort. Men över hälften av de som söker asyl får inte tillstånd att stanna utan ska återvända. Här utgör Strömsundsmodellen en viktig erfarenhet i prioriteringen av återvändande, att få in tanken om återvändande tidigt i processen samt samverkan mellan olika aktörer, kommunala och andra, berättar Henrik Malm Lindberg.”


(P1 Sveriges Radio, 2020-02-04)
Gymnasielagen kritiseras av forskare
”I en ny forskarrapport från delegationen för migrationsstudier, Delmi, kritiseras svenska politiker för att stifta lagar som ger otydliga signaler till personer som fått nej på sin asylansökan. Som exempel nämns den tillfälliga gymnasielagen och det så kallade spårbytet."

"– Det blir inte tydligt för den asylsökande att ett nej faktiskt är ett nej när du har de här olika extra möjligheterna samt också möjligheten att få sin asylsökande prövad på ett annat sätt, gymnasielagen är ett bra exempel där man får en extra möjlighet att få stanna, säger Henrik Malm Lindberg som är författare till rapporten.”


(Dagens Nyheter, 2020-02-04)
De som inte får stanna ska återvända
”I en ny rapport, ”De som inte får stanna”, skriver Delmi att svenska myndigheter arbetar utifrån målsättningen att den som fått avslag ska återvända frivilligt. Det ska ge både en billigare hantering och en mindre traumatisk upplevelse för alla inblandade. För frivilligheten erbjuds olika ekonomiska bidrag. Först om detta inte fungerar kommer tvångsåtgärder in, med förvar och polistransporter. Men verktygen är inte effektiva. De ”lever inte upp till önskvärd nivå”, som Delmi skriver.”


(8 sidor, 2020-02-04)
Få lämnar Sverige frivilligt
”Många människor söker tillstånd att stanna i Sverige. De som får nej måste lämna landet. Men få gör det frivilligt. Det visar en ny undersökning av Delmi, delegationen för migrationsstudier. Knappt hälften av dem som får nej lämnar Sverige frivilligt, visar undersökningen.”


(Blåljus.nu, 2020-02-04)
Dubbla budskap gynnar inte frivilligt återvändande
”Det är Joakim Palme och Henrik Malm Lindberg, Delegationen för migrationsstudier, (Delmi) som utrett vad som gör svårigheterna så stora att få de som fått avslagsbeslut att följa besluten. Utredarna konstaterar att det den nuvarande politiken och regelverket lett till ett framväxande skuggsamhälle där man ofta lever på illegala aktiviteter och där man lever i stor utsatthet.”


(P1 Sveriges Radio, 2020-02-04)
Få återvänder efter asylavslag
”Det krävs ett tydligare regelverk för att fler som får avslag på sina asylansökningar också lämnar Sverige. Det är slutsatsen i en rapport från delegationen för migrationsstudier, Delmi, som Henrik Malm Lindberg skrivit."

"– I första hand är det ett stort legitmitetsproblem, utöver det är det ett stort problem att den här gruppen ofta hamnar i svårigheter av olika slag. Det blir ett framväxande skuggsamhälle där man ofta lever på illegala aktiviteter och där man lever i stor utsatthet, säger Henrik Malm Lindberg.”


(DN Debatt, 2020-02-04)
Asylsystemet utmanas av oklara regler för återvändande
”Joakim Palme och Henrik Malm Lindberg, Delmi: Från politiskt håll sägs återvändandefrågorna vara viktiga, men resurser och stöd ges inte. Regelverket måste bli mycket tydligare. Asylsystemets legitimitet utmanas av att betydligt färre än hälften återvänder självmant efter ett avslagsbesked. Migranters återvändande till sina ursprungsländer är ett av de hetaste ämnena i migrationsdebatten. Trots det saknas det i stort sett forskning på området. Det finns alltså stora kunskapsluckor att fylla om debatten ska kunna föras på en upplyst grund. I dag publicerar Delegationen för migrationsstudier (Delmi) en rapport om implementeringen av den del av återvändandepolitiken som gäller asylsökande som inte bedömts vara skyddsbehövande. Den ger nya insikter och ställer viktiga frågor till såväl politiker som andra beslutsfattare på området.”


Web av Sphinxly och Easyweb