Invandringens historia - från "folkhemmet" till dagens Sverige, Kunskapsöversikt 2017:5

De senaste åren har migrationen till Sverige hamnat i centrum av samhällsdebatten. Vi vet att migration alltid har förekommit, men dess betydelse för befolkningssammansättningen, ekonomin och arbetsmarknaden har inte tidigare varit så genomgripande. Den har heller inte omfattat en sådan mångfald av etniska och religiösa grupper.


Med denna kunskapsöversikt, som sträcker sig från folkhemsbygget under 1930-talet fram till dags dato, vill Delmi bidra till att ge en överskådlig bild av migrationen och dess betydelse. Översikten baserar sig på ett rikt urval av befintlig forskning på olika områden och den behandlar tre större frågekomplex: Hur utformades invandrings- och invandrarpolitiken? Vilka bakomliggande föreställningar styrde debatter, media och beslutsfattare? Hur såg praktiken ut när det gäller mottagande, försörjning, bemötande och deltagande i samhälls- och arbetsliv?


Kunskapsöversikten Invandringens historia – från "folkhemmet" till dagens Sverige (2017:05) är skriven av Mikael Byström, docent i historia vid Uppsala universitet, och Pär Frohnert, docent i historia vid Stockholms universitet. Kunskapsöversikten lanserades vid ett seminarium i samarbete med Svenskt Näringsliv den 13 juni 2017.

Web av Sphinxly och Easyweb