Afrikansk migration inkluderar både migration mellan olika afrikanska länder och migration till andra kontinenter. Afrika har inte en enda migreringskonfiguration utan en hel rad olika typer på en gång. Det är en region med olika migrationskretsar: mellan ursprungs-, destinations- och transitländer för arbetskraftsmigranter, för flöden av papperslösa migranter och flyktingar, liksom för braindrain och cirkulation av högutbildade. Denna studie undersöker migrationsmönster och migrationspolitiska utvecklingar på kontinenten. De centrala frågorna som ställs är: 1) Vilka är de viktigaste migrationsmönstren inom Afrika? 2) Vilka är de främsta drivkrafterna för migration? 3) Vad ska göras för att hantera afrikansk migration?

Några övergripande slutsatser och rekommendationer:

  • Den största delen av afrikansk migration sker inom den afrikanska kontinenten.
  • Från att migrationen ha dominerats av män, har allt fler kvinnor börjat migrera.
  • Vad som främst driver afrikansk migration är fattigdom, misskötta ekonomier, arbetslöshet, instabil politik, osäkerhet, våldsamma konflikter, snabbt växande befolkningar och miljöförstöring.
  • På senare tid har även tillgång till information samt snabbare och billigare resor ökat migrationen.
  • En viktig del i att hantera afrikansk migration är bistånd, som adresserar orsakerna till migration.

Om författaren

Kunskapsöversikten, Migration inom och från Afrika (2016:5), är skriven av professor Aderanti Adepoju, en av Afrikas ledande migrationsforskare.

Foto av Chuttersnap från Unsplash.