Med denna kunskapsöversikt vill Delmi belysa de politiska konsekvenserna av invandringskritiska partiers närvaro, på både nationell och lokal nivå. Studien ger en samlad bild av i hur hög utsträckning invandringskritiska partier finns representerade i olika europeiska länder och analyserar hur det har påverkat politiska samarbetsmönster och policyutveckling.

Slutsatser

  • Samarbetsmönster skiljer sig åt mellan länder. I vissa länder har nya samarbeten kommit till stånd för att utestänga det invandringskritiska partiet, i andra har partiet istället inkluderats i något form av regeringssamarbete. Skillnader i bemötandet länder och partier emellan tycks till viss del bero på landets samarbetskultur, center-högerpartiers incitament till samarbete och uppfattningar om det invandringskritiska partiets legitimitet.
  • Partiers policyinflytande varierar också mellan länder. Generellt sett har policy på migrations- och integrationsområdet blivit mer restriktiv i Europa de senaste decennierna. Forskningen kan idag inte klarlägga i vilken mån denna utveckling kan kopplas till invandringskritiska partier. Det är ett område som kräver fortsatta studier.
  • Det finns även ett behov av mer forskning om vilken roll de invandringskritiska partiernas historiska bakgrund spelar för möjligheten till samarbete och policyinflytande. Nuvarande forskning visar att ett förflutet som andra partier uppfattar som illegitimt ibland påverkar möjligheten till inflytande.

Kunskapsöversikten är skriven av Maria Tyrberg, doktorand i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.