Med denna kunskapsöversikt vill Delmi bidra till att ge en överskådlig bild av migrationen och dess betydelse. Översikten är baserad på ett rikt urval av befintlig forskning på olika områden och den behandlar tre större frågekomplex: Hur utformades invandrings- och invandrarpolitiken? Vilka bakomliggande föreställningar styrde debatter, media och beslutsfattare? Hur såg praktiken ut när det gäller mottagande, försörjning, bemötande och deltagande i samhälls- och arbetsliv?

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Det är uppenbart att immigrationen, både arbetskrafts- och flyktinginvandringen samt anhöriga till båda dessa grupper, har inneburit ett betydande tillskott till Sveriges befolkning och till arbetskraften. Invandrarna har varit och är fortsatt en viktig kugge i Sveriges moderna industrialisering och i uppbyggnaden av välfärdsstaten.
  • En röd tråd som har löpt genom hela historien av invandrarpolitiken är fokuset på begrepp och etiketter av grupper och tron på att etikettbytena i sig ska kunna få substantiella effekter på den sociala utvecklingen. Här kan nämnas utvecklingen från ”utlänning” via ”invandrare” till ”utrikes födda” och ”nyanlända”.
  • I ett europeiskt perspektiv har den svenska inställningen gentemot både arbetskrafts- och flyktinginvandring präglats av öppenhet och generositet. Den generösa inställningen till invandringen har inte betytt att Sverige har haft öppna gränser.
  • En annan spänning värd att notera gäller relationen mellan rättigheter och skyldigheter. För välfärdssystemen blev grundprincipen alltsedan 1940-talet universalism, det vill säga att sociala rättigheter omfattade alla, inrikes som utrikes födda. Sedan 1990-talet har kursen lagts om på flera sätt. Krav och skyldigheter snarare än rättigheter har satts i centrum, åtminstone på den politiska nivån.

Om författarna

Kunskapsöversikten, Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige (2017:5), är skriven av Mikael Byström, docent i historia vid Uppsala universitet, och Pär Frohnert, docent i historia vid Stockholms universitet.

Foto av TheAndrasBarta från Pixabay.