Med denna kunskapsöversikt vill Delmi bidra till att ge en överskådlig bild av migrationen och dess betydelse. Översikten är baserad på ett rikt urval av befintlig forskning på olika områden och den behandlar tre större frågekomplex: Hur utformades invandrings- och invandrarpolitiken? Vilka bakomliggande föreställningar styrde debatter, media och beslutsfattare? Hur såg praktiken ut när det gäller mottagande, försörjning, bemötande och deltagande i samhälls- och arbetsliv?

Kunskapsöversikten är skriven av Mikael Byström, docent i historia vid Uppsala universitet, och Pär Frohnert, docent i historia vid Stockholms universitet.