Hur ser kopplingen ut mellan migration och ekonomisk utveckling – och vilken effekt har biståndet på migration? Kunskapsöversikten Migration and Development: The Role for Development Aid  sammanfattar kunskapsläget på ett omdiskuterat område. 

Den svenska regeringen har understrukit vikten av att migranters bidrag till ekonomisk utveckling beaktas i utvecklingspolitiken. Sverige är också en del av det globala ramverket för säker, ordnad och reguljär migration (GCM) och det globala ramverket för flyktingar (GCR). Dagens debatter i Sverige om migration och ekonomisk utveckling saknar emellertid ofta ett perspektiv på migration som en historiskt sett central del i ekonomisk utveckling.

Denna kunskapsöversikt från Delmi och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) summerar forskningsläget kring kopplingen mellan migration och ekonomisk utveckling. Rapporten ger en översikt av storleken och drivkrafterna bakom migration, och de ekonomiska konsekvenserna av migration för utvecklingsländer. Till stor del beror effekterna av migration på fattigdomsminskning och tillväxt på sammanhanget; migranternas utbildningsnivå, investeringsgraden i infrastruktur och utbildning i utvecklingsländer och olika hinder för urbanisering.

Rapportförfattaren diskuterar också hur migrationens samspel med ekonomisk utveckling kan beaktas i utformningen av bistånd. Forskningen är tvetydig om huruvida bistånd bidrar till tillväxt, och om tillväxt ökar eller minskar migrationsströmmar. Både biståndets sammansättning och förutsättningar i mottagarlandet spelar stor roll för vilka effekter biståndet får för migration och ekonomisk utveckling.

Kunskapsöversikten är skriven av Robert E.B. Lucas, professor vid Boston University.

Foto av Nicola Fioravanti från Unsplash.