I den här policy briefen analyseras insamlade data från Global Citizen Observatory (GLOBALCIT) som täcker 175 länders medborgarskapslagar. Författarna undersöker bland annat hur mycket rum som, inom ramen för lagstiftningen, ges till individens val och i vilken utsträckning som lagarna lever upp till rättsstatsprincipen och normer om ickediskriminering.

Materialet ger ett unikt globalt, jämförande perspektiv som hjälper oss förstå hur skillnaderna i dessa lagar påverkar möjligheterna att få medborgaskap i olika länder och inom olika kontexter. Det globala medborgarskapsobservatoriet (GLOBALCIT) tillhandahåller jämförbara data rörande innehåll, orsaker och konsekvenser av lagar som styr hur människor får, eller blir av med, medborgarskap. Genom att publicera databaser, nationella och jämförande rapporter, indikatorer och debatter om medborgarskap och medborgerliga rättigheter, bidrar GLOBALCIT till en bättre förståelse bland forskare, beslutsfattare och den breda allmänheten om hur medborgarskap binder samman människor över nationsgränser.

Slutsatser och rekommendationer

  • Det finns ett stort behov av att stärka globala normer och principer gällande medborgarskapslagar, med målet att minska statslöshet, bekämpa öppen diskriminering och stärka rättsstatsprincipen.
  • Inkluderande regler för medborgarskap vid födseln är ineffektiva om stater saknar tillräckliga administrativa resurser för att registrera barn vid födseln, eller om dom avsiktligt inte registrerar barn som tillhör etniska och religiösa minoriteter.
  • Regionala organisationer bör inleda mellanstatliga processer i syfte att upprätta regionala konventioner för nationalitet.
  • Demokratier bör ha som ambition att sikta högre än att endast garantera en lägstanivå av de mänskliga rättigheterna. Många europeiska länder har misslyckats med att möjliggöra för stora invandrargrupper att förvärva medborgarskap.

Författarna till policy briefen är Rainer Bauböck (European University Institute), Maarten Vink (Maastricht University) och Iseult Honohan (University College Dublin).