I den här policy briefen analyseras hur vuxna migranters etablering på arbetsmarknaden varierar med ålder utifrån registerdata där alla som invandrade år 1990, 1994, 1998 och 2002 följdes fram till 2010. I fokus stod hur lång tid efter ankomst det tog innan man fått ett första fotfäste på arbetsmarknaden.

Resultaten visar att i takt med stigande ålder tar det längre tid att få ett första fotfäste på arbetsmarknaden bland invandrare från låg- och medelinkomstländer. De flesta som är födda i dessa länder och invandrar efter 50 års ålder kommer aldrig ut på svensk arbetsmarknad. Detta kan vara en delförklaring till att Sverige har ett så pass stort sysselsättningsgap mellan inrikes och utrikes födda.

Frågan är därför om de befintliga integrationsinsatserna är anpassade för olika grupper, såsom äldre och de utan formell utbildning. Det kan vara nödvändigt att rikta såväl integrationsinsatser som subventionerade anställningar så att de i högre grad fokuserar på äldre immigranter.

Policy briefen bygger på en studie som författaren Torun Österberg, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, publicerat tillsammans med Björn Gustafsson och Hanna Mac InnesAge at immigration matters for labor market integration – the Swedish example i IZA Journal of Development and migration (2017).

Foto av John Moeses Bauan från Unsplash.