Vetenskapsrådet ansvarar på uppdrag av regeringen för ett nationellt forskningsprogram inom migration och integration, och har ingått ett långvarigt samarbete med Delmi för att bland annat öka spridningen av forskningsresultat från det nationella programmet.

I denna policy brief, skriven av Gunilla Jansson, professor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, och Silvia Kunitz, lektor vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet, presenteras resultaten från projektet Språkkaféet som social mötesplats och arena för språkträning. Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, bidrar med ny kunskap om språkkaféer som drivs av aktörer inom civilsamhället och de-ras roll för vuxna nyanländas språkliga integration.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • En inkluderande miljö leder till gynnsamma förhållanden för språkträning och relationsskapande. Det är viktigt att både de nyanlända och svensktalande besökarna ser mötena på språkkaféerna som en möjlighet till gemensamt kunskapsutbyte.
  • Goda förutsättning för framgångsrik språkinlärning via språkkaféer skapas genom att olika typer av språkinlärningsaktiviteter kombineras efter deltagarnas behov. Praktiska verksamheter (till exempel sång och dans), kommunikativa verksamheter (till exempel småprat) och verksamheter som fokuserar på språklig form (ordkunskap och grammatik) bör kombineras och anpassas mot bakgrund av deltagarnas olikheter och språkkunskaper.
  • Tillgången till flerspråkig kompetens under samtalen på språkkaféerna är viktigt för att alla ska kunna delta och följa med i samtalsförloppet och för att lösa problem med förståelse. Ordens betydelse är också viktig i språkinlärningen, där visar studien nyttan av att alla deltagare bidrar till att förklara ett ords mening.

Foto av Giulia Bertelli från Unsplash.