Riskerna för att utsättas för smitta, bli sjuk och drabbas av svåra komplikationer vid sjukdom fördelades ojämnt och utifrån sociala och strukturella bestämningsfaktorer som boendemiljö (trångboddhet), yrke (kontaktyrken), tillgång till transportmedel och pendlingsavstånd (kollektivtrafikberoende), utbildningsnivå, språkkunskaper, inkomst och underliggande hälsotillstånd. Personer som flyttat till Sverige från länder utanför Europa är överrepresenterade bland dem där dessa faktorer är ogynnsamma ifråga om riskerna förknippade med covid-19.

Den sociala distanseringen i syfte att skydda de äldre betonades starkt under pandemins inledning. Men det särskilda intresset för att skydda de äldre från covid-19 och andra smittsamma sjukdomar, måste också beakta skyddet av de som vårdar de äldre. Och i storstädernas miljonprogramsområden är det vanligt med nära kontakt med äldre, såväl genom flergenerationsboende som yrkesmässigt genom äldreomsorgen.

Bakom denna policy brief står en grupp forskare och praktiker. I två studier och ett informationsprojekt har de undersökt de bakomliggande strukturella och sociala faktorerna till överdödlighet bland utlandsfödda under covid-19-pandemin och tagit fram informationsunderlag om covid-19 vid trångboddhet och flergenerationsboende. I policy briefen sammanfattas resultat från dessa och andra studier och rekommenderas åtgärder till förmån för en folkhälsa mer i linje med det nationella målet om en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Policy briefens författare

Erik Hansson, ST-läkare i allmänmedicin och doktorand vid avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet

Lina Al-Nahar, hälsoinformatiker och mångfaldsvetare, Enheten för Miljö, Samhälle och Hälsa, avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Maria Albin, professor i Arbets-och miljömedicin, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, samt Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm

Eskil Jakobsson, distriktssjuksköterska, Hemsjukvård, Hälsa-, vård-, och omsorgsförvaltningen, Malmö

Maria Magnusson, med dr, dietist och sjuksköterska, Folkhälsoenheten vid Angereds Närsjukhus/Sjukhusen i väster, Västra Götalandsregionen

Kristina Jakobsson, professor i Klinisk Miljömedicin, avdelningen för Samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet, samt Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen.

Foto av The other Kev från Pixabay.