Delmi vill men den här rapporten bidra till förståelse för hur regeringar, flyktingar och övriga berörda i MENA-regionen ser på betydelsen av en global överenskommelse om ett delat flyktingansvar, som i sin tur kan bidra till att uppnå ett effektivt avtal. Den här studien analyserar perspektiven hos beslutsfattare, andra intressenter samt flyktingar och internflyktingar, baserat på kvalitativa data som är insamlade på plats.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

Studien identifierar sju områden där det krävs ett mer omfattande internationellt samarbete. Dessa är:

  • Åtgärder som ska hantera de underliggande orsakerna till förflyttning inom och över gränser
  • Åtgärder för att identifiera hållbara lösningar, inklusive omflyttning av flyktingar från värdländer till tredje länder
  • Initiativ för att identifiera och genomföra mellanliggande lösningar, inklusive ett större fokus på försörjningsmöjligheter och utbildning
  • Initiativ för att förbättra det rättsliga och fysiska skyddet
  • Innovativa lösningar för programfinansiering avseende flyktingar, internflyktingar och deras värdsamhällen
  • Operativa förbättringar vad gäller biståndsprogram 
  • Tekniskt bistånd och träning till värdländerna, lokala organisationer samt diaspora- och flyktingledda organisationer.

Om författarna

Rapporten, Ansvarsfördelning för flyktingar i Mellanöstern och i Nordafrika (2017:8), är skriven av Susan Martin, professor emerita i International Migration vid ISIM, Georgetown University, Rochelle Davis, docent och Director vid Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, Grace Benton, forskningsassistent vid ISIM, Georgetown University, Zoya Walliany, masterstudent vid Georgetown University.

Foto av Mathias P.R Reding från Unsplash.