Ett år till valet 2018. Invandringens effekter på den svenska ekonomin, utlandsföddas integration på arbetsmarknaden och boendesegregationen diskuteras flitigt. Däremot har utlandsföddas politiska integration, som ett högt valdeltagande och politiskt engagemang och olika gruppers representation i politiska församlingar, hamnat i skymundan. Om demokratin förlorar legitimitet bland stora grupper i samhället finns det risk att dess grundvalar skakar.

I samband med seminariet lanserades antologin Valdeltagande och representation – Om invandring och politisk integration i Sverige (2017:7). Bakom antologin står tolv forskare från olika universitet och högskolor som undersöker frågor som rör valdeltagande, representation och demokratiskt gräsrotsarbete. Vad kan förklara utlandsföddas underrepresentation i politiska organ? Hur arbetar de politiska partierna med sina nomineringar? Vilken roll spelar etniska föreningar för det politiska deltagandet? Vad vet vi om satsningarna på att främja valdeltagandet bland utrikes födda?

Medverkande

Pieter Bevelander, Professor i internationell migration och etniska relationer på Malmö högskola och ledamot för Delmi.

Mikael Spång, Docent i statsvetenskap, Malmö högskola.

Gunnar Myrberg, Docent i statsvetenskap, Uppsala universitet.

Amineh Kakabaveh, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet.

Marie Demker, Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Moderator: Joakim Palme, Professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.