Som en direkt följd av den rekordstora invandringen av asylsökande under hösten 2015 antog riksdagen i juni 2016 en lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Denna anpassning av svensk migrationspolitik till den miniminivå satt av EU, har fått stora konsekvenser för anhöriginvandringen. Sommaren 2019 upphör den tillfälliga lagen att gälla, och Sveriges politiker ställs nu inför en rad frågor om hur anhöriginvandring ska hanteras

Detta seminarium inbjuder till en framåtblickande diskussion, mellan forskare och debattörer, gällande en av de viktigaste migrationspolitiska frågorna inför nästa år – anhöriginvandring. I rapporten, som lanserades i samband med seminariet, jämför Karin Borevi – docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola – det svenska regelverket för anhöriginvandring med de övriga 26 EU-länderna. I fokus står de policyförändringar som ägt rum under de senaste 15–20 åren.

Medverkande

Karin Borevi, Docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, redogör för Familj, medborgarskap, migration – Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv (2018:5).

Lisa Pelling, Forskare och utredningschef, Arena Idé.

Tove Hovemyr, Redaktör, migrationsinfo.se och sakkunnig, Fores Migration- och integrationsprogram.

Louise Dane, Doktorand i juridik, Stockholms universitet.

Moderator: Mustafa Can, Journalist och författare.