Det antas ofta att tidiga inträden på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar är nyckeln till en förbättrad integration. Frågan är emellertid om och i vilken utsträckning en snabb arbetsmarknadsetablering av nyanlända flyktingar har effekter som även håller i sig över tid. Kan insatser som har visat sig fungera på kort sikt även leda till en förbättrad integration på längre sikt? Författarna till denna rapport bygger vidare på resultat från ett tidigare forskningsprojekt där de kortsiktiga effekterna av en arbetsmarknadspolitisk insats utvärderades. Den arbetsmarknadspolitiska insatsen, som riktade sig till nyanlända flyktingar med kort utbildning, bestod av intensiv språkträning, handledd arbetspraktik och matchning till arbete. I dagsläget finns det begränsad kunskap om de långsiktiga effekterna av den typ av tidig och intensiv insats som studerades. Denna rapport kommer därför att utvärdera de långsiktiga effekterna för att bidra med ökad kunskap om de sammantagna effekterna av hur tidiga och intensiva insatser påverkar nyanlända flyktingars integration. Med flyktingar avses i studien personer som omfattades av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Projektet är ett samarbete mellan Delmi och IFAU.

Författarna till rapporten är Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, Institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, Johan Egebark, fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Uppsala Center for Labor Studies, och Ulrika Vikman, fil. dr i nationalekonomi och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Foto Tima Miroshnichenko, Pexels