Migration har under de senaste åren blivit ett centralt element i debatten kring den interna säkerheten inom EU och dess medlemsländer. Säkerhet och trygghet har varit en uppmärksammad fråga för myndigheter, politiker, och inte minst, den breda allmänheten. I denna kontext har migration i allt större utsträckning kommit att hanteras som ett säkerhetsproblem och de två frågorna har blivit tätt sammankopplade.

Delmis sjätte publikation i rapportserien Avhandlingsnytt tar avstamp i ett antal aktuella doktorsavhandlingar som med olika angreppssätt berör frågor kring EU:s inre och yttre gränser, nationella och internationella säkerhetsåtgärder samt hur risker och hot konstrueras i såväl politiska, mediala och regelverksmässiga sammanhang. I sin helhet belyser de valda avhandlingarna olika perspektiv på säkerhet i en europeisk och svensk migrationskontext.

Syftet med publikationsserien Avhandlingsnytt är att på ett lättillgängligt sätt förmedla ny forskning kring specifika teman inom integrations- och migrationsområdet till såväl beslutsfattare som den breda allmänheten.

Foto: Saj Shafique på Unsplash