Deltagande på arbetsmarknaden är en central faktor för migranters integration in i det svenska samhället. Hur ser egentligen förutsättningarna ut för migranter idag på den svenska arbetsmarknaden? Hur värderas migranters utbildning och arbetslivserfarenhet från hemlandet? I vilken utsträckning sker diskriminering mot utlandsfödda och skiljer det sig mellan könen? Vilka effekter har arbetsmarknadsprogram? Vilken betydelse har egentligen regionala och grannskapskontexter för flyktingars inträde på arbetsmarknaden?

I den åttonde upplagan av Avhandlingsnytt sammanfattas fyra avhandlingar som på olika sätt berör migranters väg till arbete. Avhandlingarna bidrar alla med olika perspektiv på migranters sysselsättning och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Studierna belyser förekomsten av diskriminering mot personer med invandrarbakgrund och hur det skiljer sig mellan könen, hur migranters tidigare erfarenheter från hemlandet värderas av arbetsgivare i Sverige, effekterna av ett arbetsmarknadsprogram riktat mot kvinnor som har migrerat till Sverige och hur regionala och grannskapskontexter påverkar flyktingars inträde på arbetsmarknaden. Vi hoppas att rapporten ska bidra till en ökad förståelse av situationen för migranter på den svenska arbetsmarknaden.

Syftet med publikationsserien Avhandlingsnytt är att på ett lättillgängligt sätt förmedla ny forskning kring specifika teman inom integrations- och migrationsområdet till såväl beslutsfattare som den breda allmänheten.

Foto: Marten Bjork, Unsplash