1. Pieter du har varit ledamot i Delmis kommitté sedan delegationens upprättandes. Vad tycker du har varit Delmis viktigaste bidrag? 

Delmis viktigaste bidrag är att informera allmänheten, media och politiken om migration och dess konsekvenser med läsbar kvalitativ forskning på hög nivå inom migrationsfältet, och att allteftersom blir en viktig ”hubb” för att hämta information på olika områden inom fältet. Dessa områden inkluderar ämnen såsom integration, flyktingar, arbetsmarknadsintegration, medborgarskap och valdeltagande, etcetera. 

  1. Du är professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) hur har ditt fält utvecklats i breda drag det senaste 10 åren?

Migrationsfrågor var av stor vikt när delegationen startades men har under denna tio års period ökat ännu mer i betydelse i Sverige och andra länder. Utomeuropeiska flyktingar har ökat de senaste åren och i flera länder har det skapats ett ökat politiskt motstånd och negativa attityder till invandring. Samtidigt har flera länder stort behov av extra arbetskraft som den inhemska befolkningen inte kan tillgodoses och där är arbetskraftsmigranter och flyktingar en tillgång (eller skulle kunna vara en tillgång) för arbetsmarknaden.

I breda drag har forskningen inom migrationsfältet successivt fått mer uppmärksamhet och etablerats som ett forskningsämne med forskningsinstitut. Kort sagt har det skett en ökad institutionalisering. Samtidigt har forskningen också blivit mer inriktat på att informera allmänheten och politiken om vad utfallet blir av olika politiska besluten och därmed får forskningen också en möjlighet att påverka politiken så att utfallet kan ändras. Detta har även Delmi bidragit till i Sverige.    

  1. Om vi blickar fram 10 år, vilken roll tror du forskningen kommer ha för migrationspolitiken?

Behovet av att ökat kunskap om migration i framtiden är alldeles självklar. Dagens polariserade ståndpunkter, och delvis okunskap, bland allmänheten behöver mötas med klara och tydliga faktaunderlag och skarpa studier som kan ge bra underlag för politiska beslut. Även i framtiden kommer det finnas och uppstå kriser av olika slag som kommer att medföra befolkningsrörelser. Att ha både bra underlag och en hög kunskapsnivå inom migrationsforskningen kommer att bli viktigare för att möta dessa utmaningar.