Länsstyrelsernas integrationsnätverk består av de som jobbar med Länsstyrelsernas uppdrag inom Nyanländas etablering och Tidiga insatser för nyanlända. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden mer meningsfull genom olika aktiviteter. Under integrationsnätverket behandlas frågor som rör asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn i Sverige.

I en del av det interna erfarenhetsutbytet pratade Henrik Malm Lindberg om Delmis första återvändandestudie, De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik. Den handlar om hur återvändandebeslut verkställs, samarbetet mellan olika aktörer och målkonflikter gentemot andra mål på exempelvis integrationsområdet. Forskningsbaserat underlag om migrations- och integrationsfrågor och kunskap om olika delar i asylprocessen är värdefullt för att kunna möta målgruppen på bästa sätt.

Foto av Jason Goodman från Unsplash.