Många flera aktörer än Delmi jobbar med återvändande antingen med forskning eller mer praktiskt med rådgivning och stöd i olika former för dem som har ett utvisningsbeslut eller befinner sig i landet irreguljärt. Svetlana Ripler kommenterade på en lansering Delmi hade om Det andra utanförskapet: En kunskapsöversikt om skuggsamhället i Sverige den 20 mars.

Hon jobbar på Polisen och leder där det AMIF-finansierade projektet ARLO II som pågår under tre år. ARLO II placerar ut ambulerande återvändandesambandsmän i tredjeland för att förbättra samarbetet med olika myndigheter i länderna dit verkställigheter sker och vi har träffat henne för en liten intervju:

Svetlana, ert projekt på Polisen heter ARLO II och då misstänker man att det är en uppföljning av ett tidigare projekt. Vad hade ert förra projekt för syfte och vad åstadkom ni?
Det första ARLO- projektet som pågick år 2020–2022 hade som syfte att testa metoden att placera ambulerande återvändandesambandsmän under kortare perioder i tredjeland där det krävdes fördjupade åtgärder för att verkställigheter skulle kunna genomföras och/eller effektiviseras. Målet var att genom placeringar, kortare besök och genom att bjuda in delegationer från tredjeländer till Sverige genomföra ett effektivare och mer omfattande återvändandearbete till länder dit vi har svårigheter att verkställa. ARLO-projektet prövade helt enkelt en helt ny metod. Placeringar pågick under 3 veckor till 3 månader och resultatet blev att ARLO-projektet har totalt genomfört 21 placeringar i 17 länder vilket möjliggjorde 93 verkställigheter.

Varför valde ni att genomföra ARLO II och vad är syftet med det nya projektet dvs vad vill ni åstadkomma?
Arbetet under ARLO-projektet visade att metoden med att placera ambulerande sambandsmän under kortare perioder i tredjeländer är framgångsrik. Det går att upprätta kontakter i landet för att utveckla samarbetet och därmed effektivisera återvändandearbetet trots den korta tid vi vistas i landet. Placeringar baseras alltid på Polismyndighetens behov. ARLO II-projektet är en utveckling och fortsättning på tidigare ARLO-projekt.

Projektmålet är att utveckla metoden med ambulerande återvändandesambandsmän, bygga vidare på redan etablerade kontakter i länderna som besöktes under ARLO-projektet, men även finna nya kontaktvägar och möjligheter i helt nya länder där det krävs fördjupade åtgärder för att verkställigheter ska kunna genomföras. Målet är att möjliggöra ett mer effektivt och humant återvändande till länder där Sverige har svårigheter att verkställa av- och utvisningsbeslut.

Har ni hunnit få någon återkoppling på hur insatserna fungerar eller vilken effekt det har fått?
Sedan projektstart 2023-01-01 har våra tre ambulerande sambandsmän arbetat i Nigeria, Ghana, Kuwait, Saudiarabien, Liberia, Sierra Leone, Mali, Egypten, Guinea-Conakry och Kuba. Varje placering är unik och några har lett till verkställigheter.

Parallellt med placeringar i tredjeland har vi ARLO II projektet även genomfört studiebesök till Egypten och Marocko, haft ett delegationsbesök från Liberia och besökt olika tredjelands ambassader i Europa. Dessa insatser och aktiviteter är viktiga för att utbyta erfarenheter och kunskaper samt fördjupa relationerna med andra aktörer vad gäller återvändande.

Vad spännande att höra Svetlana! Slutligen, vilka är era närmaste planer och evenemang i projektet?
Vi har påbörjat arbetet med upprättandet av ARLO poolen som kommer vara ett komplement till de tre fast anställda sambandsmännen. Vi har även en pågående placering i Algeriet.

EU logga "medfinansieay av EU"

Delmis och Polisens projekt om återvändande är båda finansierade av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som stöder EU:s medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken.