Migration kan på olika sätt påverka ekonomisk utveckling för såväl ursprungsländerna och destinationsländerna som för migranterna själva. I bästa fall kan migrationen utgöra en drivkraft för ekonomisk internationalisering och tillväxt, men det finns också farhågor kring potentiellt negativa effekter.

Med denna kunskapsöversikt vill Delmi sammanfatta den befintliga forskningen kring migrationens roll för företagens internationalisering, identifiera kunskapsluckor och diskutera relevanta policyimplikationer. Utifrån teoretisk och empirisk litteratur söker författarna svar på frågan hur migration påverkar internationalisering i form av utrikeshandel, off-shoring och utländska direktinvesteringar samt i vilken riktning. De identifierar även oklarheter och brister i litteraturen och vad dessa beror på. Sist men inte minst beskriver de forskningsfronten och frågar hur migrations- och integrationspolitiska åtgärder samt andra policyändringar kan förbättra migranternas potential att gynna det svenska näringslivet.

Slutsatser

Forskningen inom området visar att en ökning av antalet migranter är sammankopplad med en ökning av utrikeshandel. En procents ökning av antalet migranter är sammankopplad med 0,1–0,2 procents mer utrikeshandel i genomsnitt.

Kopplingen till utländska direktinvesteringar är ännu starkare. Undersökningar tyder på att företag ökar sin export med 1–3 procent för varje ytterligare utlandsfödd person som anställs. Om företag främst handlar med komplexa produkter kan exporten öka mer än så. Migranter tycks vara särskilt förknippade med tjänstehandel och offshoring. Handeln främjas mer om deras ursprungsländer kännetecknas av låg ekonomisk utveckling, har en annorlunda kultur eller lider av svaga institutioner. Utbildade migranter främjar handeln allra mest

Om rapportförfattarna

Rapporten är skriven av Andreas Hatzigeorgiou, fil.dr i nationalekonomi och verksam vid forskningsinstitutet Ratio samt Stockholms Handelskammare, och Magnus Lodefalk, ekon.dr i nationalekonomi och forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.