Under hösten 2015 kom den svenska regeringen överens med oppositionen om att begränsa tillgången till permanenta uppehållstillstånd samtidigt som det flaggades för att de flyktingar som kommit inte längre kunde garanteras tak över huvudet. I media beskrevs detta som signalpolitik – som ett sätt att göra Sverige mindre attraktivt som destinationsland.

I kölvattnet av inbördeskriget i Syrien har många av de flyktingar som lyckats ta sig till Europa sökt sig till Sverige. Delmi-rapporten Vägen och valet – En intervjustudie med syriska asylsökande i Sverige undersöker vilken information de syriska flyktingarna hade innan de påbörjade sin flykt till Sverige – vilka faktorer som påverkade valet av just Sverige. Vilken roll spelade till exempel möjligheten till permanent uppehållstillstånd, medborgarskap, välfärdsstaten, demokratin eller återförening med släkt och vänner? Hur nådde informationen om Sverige flyktingarna och hur tolkade och kontrollerade de upplysningar från Internet, media och andra personer längs flyktvägen? Rapporten analyserar även syriernas flyktvägar till Europa mer allmänt. Hur såg de på risker och hur fick de kontakt med flyktingsmugglare?

Några övergripande resultat och slutsatser

Lagliga vägar in i Europa för syriska medborgare och statslösa från Syrien är begränsade. De flesta intervjuade i studien har därför anlitat smugglare under åtminstone någon del av resan till Sverige. Den omfattande flyktingsmugglingen genom Europa ger upphov till olika typer av kriminalitet såsom handel med förfalskade ID-handlingar, pass och uppehållstillstånd.

De flesta som intervjuats i studien hade redan från början bestämt sig för att söka sig till ett visst land. I många fall har detta land varit Sverige. Utifrån de intervjuer som genomförts framstår tre förklaringar till valet av Sverige som destinationsland som särskilt viktiga:

  • För det första var Sveriges, vid tidpunkten, relativt generösa asylpolitik en grundläggande förklaring. Många personer söker sig till länder där de bedömer att det är troligt att de får stanna. Rätten till permanent uppehållstillstånd har varit särskilt viktig eftersom många upplever en stor osäkerhet inför möjligheterna att på sikt kunna återvända till Syrien.
  • För det andra har de asylsökandes bild av olika destinationsländer betydelse. Bland de asylsökande i denna studie framkommer att många har en bild av Sverige som ett demokratiskt och jämförelsevis humant land, där det finns goda möjligheter att bygga upp ett nytt liv, där barn ges möjlighet att gå i skolan och där nyanlända får stöd av staten för att komma in i samhället. Denna positiva bild har sannolikt påverkat de asylsökandes val av Sverige som destinationsland.
  • För det tredje kan familje-, släkt- och vänskapsband påverka asylsökandes val av destinationsland. Denna förklaring framstår dock som underordnad rätten till permanent uppehållstillstånd och bilden av ett tryggt och demokratiskt Sverige, eftersom flera haft familj eller släkt i andra länder i Europa och/eller saknat etablerade kontakter vid ankomsten till Sverige.

Arbete och boende är viktiga förutsättningar för att etablera sig i Sverige efter ankomst, men många upplevde att det är svårare att ta sig in i det svenska samhället än vad de hade förväntat sig. Många av de intervjuade upplever också betydligt större svårigheter att ordna bostad, få ett arbete eller delta i utbildning än vad de förutsett före ankomsten till Sverige. Det grundläggande målet med flykten från Syrien, det vill säga att kunna leva i säkerhet, har uppfyllts i och med ankomsten till Sverige. Men tillvaron i Sverige är inte problemfri. Det är i regel långa väntetider på uppehållstillstånd, vilket för många i praktiken innebär perioder av sysslolöshet och frustration. Det kan ofta ta lång tid för familjer att återförenas, vilket uppenbart är en källa till oro. Många uttrycker också stor oro för anhöriga i Syrien vilket påverkar deras möjligheter att kunna fokusera på exempelvis svenskundervisning

Om rapportförfattaren

Emma Jørum Lundgren är forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.