I Sverige bor det omkring 95 000 personer av somaliskt ursprung. Det finns ett stort gränsöverskridande intresse för att bidra till ursprungslandets utveckling samt många svensksomaliska föreningar, vilket gör Sverige till ett intressant fall att studera. Dessutom är Somalia ett viktigt partnerland för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), som bland annat har erbjuder medfinansiering av diasporagruppernas verksamhet via Forum Syd.

Rapporten bygger på intervjuer med aktörer inom den svensksomaliska diasporan och utvecklingsarbetare från Sida och Forum Syd. Fokus ligger på de olika uppfattningar och metoder som förs fram från olika håll i Sverige. I rapporten undersöks diasporans engagemang ur ett heuristiskt perspektiv, som lyfter fram den globala spridningen av nätverk och ambivalenta berättelser om identifiering och tillhörighet.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Rapporten visar att den svensksomaliska diasporans engagemang kännetecknas av mångfald och flexibilitet, vilket återspeglar ett starkt engagemang från det civila samhället i både Sverige och den somaliska regionen, ofta samtidigt.
  • Studien visar att det finns potentiella överlappningar mellan diasporaaktörer, utvecklings- och biståndsarbetet samt lokala (återvändande) befolkningsgrupper i den somaliska regionen, snarare än ”diasporan” som en lätt identifierbar och heterogen grupp. Utvecklingsaktörerna är alltifrån hushåll och individuella initiativ, till otaliga registrerade föreningar, globala nätverk, moskéer och företag.
  • Studien identifierar föreningarna i det svenska samhället som möjlighetstrukturer för svensksomaliers generella engagemang. Detta återspeglas i det höga numret av registrerade föreningar samt deras uppfyllande av kriterier rörande samfinansiering från Forum Syd.
  • I linje med Forum Syds prioriterade utvecklingsområden fokuserar samfinansierade aktiviteter ofta på genusfrågor och jämlikhet, mänskliga rättigheter samt hållbar utveckling. Många aktiviteter som inte samfinansierats från Forum Syd fokuserar istället på områden som hälsa, utbildning samt hjälpinsatser vid torka. Detta indikerar att samfinansiering via Fortum Syd är viktigt för att möjliggöra för ett breddat utvecklingsarbete.

Om författaren

Rapporten, Den svensksomaliska diasporans engagemang i utvecklingsarbete och katastrofhjälp i Somalia (2018:1), är skriven av Nauja Kleist, forskare vid the Danish Institute for International Studies.

Foto av stokpic från Pixabay.