Denna Delmi-rapport jämför hur reglerna för medborgarskap formulerats och utvecklats över tid i de skandinaviska länderna. Fokus ligger på regler för medborgarskap ur ett invandrings- och integrationspolitiskt perspektiv. Det innebär bland annat att frågor om naturalisering, dvs. förvärv av medborgarskap efter ansökan, blir viktiga. Även frågor om medborgarskap för barn som föds i landet till föräldrar med utländskt medborgarskap studeras, liksom frågor om dubbelt eller flerfaldigt medborgarskap. I studien lyfts även medborgarskapets betydelse fram för demokratiskt deltagande och delaktighet.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Svensk medborgarskapsreglering har liberaliserats under längre tid i kontrast mot de andra länderna i Skandinavien, framförallt Danmark. Skillnader i högerpopulistiska partiers påverkan i de tre skandinaviska länderna är av betydelse för att förstå utvecklingen.
  • Medborgarskapet är av demokratisk betydelse, ger individen möjlighet till politisk påverkan och trygghet. Det underlätta människors rörlighet och till cirkulär migration, samt har ett symbolvärde att individen är med i samhället fullt ut.
  • Ju enklare reglerna för att bli medborgare är, desto större är öppenheten i den politiska gemenskapen. Omvänt betyder det att ju fler krav som ställs, desto mera slutet är samhället mot nya invånare.

Om rapportförfattaren

Rapporten, Svenskt medborgarskap: reglering och förändring i skandinaviskt perspektiv (2015:5), är skriven av Mikael Spång, fi l.dr. i statsvetenskap och verksam vid Malmö Högskola.

Foto av mammela från Pixabay.